Foto: Emma Gerritsen
Om oss

Andelslandbruk.no driftes av andelslandbruksprosjektet i Oikos - Økologisk Norge. Prosjektet drives av Marte Guttulsrød og Alexandra Devik som fungerer som nasjonale koordinatorer for det uformelle nettverket av andelslandbruk i Norge. Vi jobber med veiledning, kurs og informasjonsarbeid knyttet til andelslandbruksmodellen. Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratet.

Foto: Emma Gerritsen

Alexandra Devik

Prosjektleder 

Kontakt: alexandra@oikos.no / 24 12 41 10

Jeg begynte som prosjektleder for andelslandbruksprosjektet i Oikos - Økologisk Norge i januar 2014 etter å ha levert masteroppgave i Samfunnsgeografi ved UiO. Oppgaven Nytt liv til landbruket: Kan andelslandbruk realisere økologiske og økonomiske robuste matproduksjoner?, ga meg mye spennende innsikt som jeg tar med meg i jobben. Nye omsetningsmodeller som bedre ivaretar miljø, mennesker og bidrar til en positiv samfunnsutvikling er noe jeg brenner for. Å kunne jobbe med å utvikle andelslandbruk i Norge er derfor utrolig inspirerende og viktig for meg.

Foto: Emma Gerritsen

Marte Guttulsrød

Prosjektmedarbeider

Kontakt: marte.g@oikos.no / 24 12 41 12

Jeg har bakgrunn er fra statsvitenskap og sosiologi, i tillegg til en mastergrad i bærekraftig utvikling Senter for Utvikling og Miljø (SUM) med fokus på skogvern, økonomiske instrumenter og legitimitet. Tidligere har jeg jobbet med internasjonalt miljøsamarbeid i Klima- og Miljødepartementet, samt kommunikasjon. Siden oktober 2015 har jeg jobbet som fungerende prosjektleder for andelslandbruk i Oikos sammen med Alexandra Devik. Jeg har stor tro på andelslandbruk som en viktig modell for norsk landbruk, og er spesielt opptatt av alle de gode ringvirkningene for samfunnet som andelslandbruk kan fungere som en plattform for.

Aktører involvert

Andelslandbruksmodellen i Norge har vokst frem siden begynnelsen av 2000-tallet. Norges Vel, Oikos - Økologisk Norge, SIFO og Grønn Hverdag tok initiativ til et for- og hovedprosjekt for å se på mulighetene for andelslandbruk i Norge. Dette resulterte i Norges første andelslandbruk Øverland andelslandbruk som ble etablert i 2006. I tillegg til de nevnte organisasjonene har Naturvernforbundet i Vestfold, Telemarksforskning, Norsk Landbruksrådgivning, Fylkesmennene, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vært viktige aktører som har satt andelslandbruk på agendaen. Landbruksdirektoratet sin finansielle prosjektstøtte har vært (og er) et viktig grunnlag for arbeidet med koordinering av andelslandbruk i Norge.

Andelslandbruksbevegelsen har vokst kraftig de siste årene. Dette har skjedd gjennom koordinering og aktivt arbeid fra nevnte organisasjoner, men først og fremst er dette et resultat av et stort grasrot-engasjement. De etablerte andelslandbrukene har brukt mye av sin tid på å dele raust av sine erfaringer med nye som har startet opp. Det er mange ressurssterke enkeltpersoner som entusiastisk og med stor pågangsvilje har bidratt til den utviklingen og utbredelsen vi ser idag.

Oikos - Økologisk Norge har vært involvert i arbeidet med andelslandbruksmodellen helt siden begynnelsen av 2000-tallet. Spesielt siden 2013 har det blitt jobbet aktivt med veiledning, informasjonsarbeid koordinering og nettverksbygging av andelslandbruksbevegelsen i Norge. Dette har blant annet resultert i Håndbok for å starte andelslandbruk. Andelslandbrukene i Norge er idag organisert i et uformelt nettverk som koordineres av Oikos på oppdrag fra Landbruksdirektoratet. Prosjektet tilbyr veiledning, foredrag, oppstartskurs og informasjon om modellen for å hjelpe nye andelslandbruk i etableringsfasen og for å styrke de etablerte andelslandbrukene.

Inneværende prosjektperiode

For prosjektperioden 2017 er arbeidet finansiert av Landbruksdirektoratet. 

Andelslandbruksprosjektet har en styringsgruppen. Styringsgruppen for andelslandbruk er en møteplass for representanter for de mest sentrale organisasjonene som har vært og er aktive i arbeidet med andelslandbruk i Norge. Formålet med styringsgruppen er å sikre god oppfølging av prosjektplanene, samt å få drøftet prinsipielle spørsmål og overordnede strategiske valg for arbeidet med andelslandbruk i Norge. 

Styringsgruppen for 2017 består av følgende representanter:

  • Oikos v/ daglig leder Regine Andersen (leder styringsgruppen som prosjekteier)
  • Norges Bondelag v/ rådgiver Kari Marte Sjøvik
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag v/ prosjektleder Rebekka Bond for Matnyttig
  • Norsk Landbruksrådgivning v/ prosjektleder Kjersti Berge
  • NORSØK v/ daglig leder Turid Strøm
  • Norges Vel v/ utviklingssjef Kari Clausen
  • Sogn Jord- og Hagebruksskule v/ rektor Aksel Hugo (vara: Jorunn Barane)
  • To representanter fra andelslandbrukene valgt på nettverkssamlingen: Cecilie Rom og Pål Theodorsen

Nettsiden

Nettsiden www.andelslandbruk.no driftes av andelslandbruksprosjektet i Oikos - Økologisk Norge. Innholdet på nettsiden er ikke statisk, og informasjonen og kunnskapen om andelslandbruk er hele tiden i utvikling. Nettsiden vil oppdateres kontinuerlig som endel av denne prosessen.Tekst på nettsiden er skrevet av Alexandra Devik og Marte Guttulsrød. Endel av teksten er også hentet fra Håndbok for å starte andelslandbruk. Bidragsytere til håndboken er Jolien Perotti, samt Grete Lene Serikstad, Liv Solemdal og Kirsty McKinnon fra NORSØK. Alexandra Devik har skrevet mesteparten av Håndboken og satt det hele sammen.