8 steg for å starte et andelslandbruk

1. Initiativtakerne starter gjerne med å finne andre interesserte

– Via venner eller naboer

– Via eksisterende grupper som for eksempel lokallag i Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Økologisk Norge, skoler, arbeidsplass eller andre institusjoner

– Via egen Facebook-gruppe og/eller den eksisterende nasjonale Facebook-gruppen Andelslandbruk i Norge, eller forumet på denne nettside

2. Arranger informasjons- og/eller oppstartsmøter. Mulig agenda:

– Hva er andelslandbruk?

– Hvorfor spise lokalprodusert mat

– Hvorfor trenger småskala produsenter støtte

– Forventet involvering fra andelshaverne

– Hvis interessen er stor nok; etablér en arbeidsgruppe (interimsstyre) eller kjernegruppe

3. Bli enige om noen sentrale aspekter ved driften

– Ønsker andelshaverne økologisk mat?

– Er det viktig å involvere barn?

– Kommer alle medlemmene til å bidra med dugnadstimer, eller kommer noen til å kjøpe seg ut ved å betale en høyere andel?

– Hvilke (landbruks)varer ønsker andelshaverne seg?

– Ønsker andelslandbruket å dele kontaktinformasjon med hverandre, eller andre grupper?

– Ønsker andelshaverne etnisk og økonomisk mangfold blant sine medlemmer?    

4. Organisere kjernegruppen

– Inngå samarbeid med én eller flere bønder
 (hvis det er en forbrukergruppe som starter opp)

– Bli enige om hvilke arealer som skal dyrkes

– Bestem hvordan og hvor maten skal bli distribuert (henting på jordet versus levering) 

– Fordele arbeidsoppgavene mellom andelshaverne (og bonden)

– Sett andelsprisen og fastsett betalingsplan/dato

– Diskutere og godkjenne foreslått budsjett

– Klargjøre forventningene fra andelshaverne til variasjon og mengde mat  

– Lage spilleregler for ferdsel og bruk av arealer; lage høsteregler

– Bli enige om hvem som eier utstyr kjøpt av andelslandbruket

5. Rekruttering av flere medlemmer til første sesong

– Henge opp plakater og snakke med venner og bekjente

– Organisere rekrutteringsmøter

– Informere eksisterende organisasjoner og andre relevante grupper

– Sende ut en pressemelding til lokalmedia

– Ta kontakt med journalister som kan skrive en sak

6. Medlemmene forplikter seg til:

– Å betale sin andel på forskudd før sesongen, uavhengig av kvantitet og kvalitet på varene som på grunn av vær og uforutsette hendelser vil variere (ta del i risikoen)

– Bidra på gården, i distribusjon og annet andelslandbruksarbeid (disse tingene må avklares)

- Lag eventuelt en kontrakt som sier noe om hva det innebærer å være med i dette andelslandbruket

7. Etablere den formelle organiseringen av andelslandbruket

Mange andelslandbruk venter med å avklare den juridiske formen den første sesongen. Hjelp fra en advokat i dette arbeidet kan være lurt. Eksisterende muligheter kan være:

– Et samvirke (SA)

– At bonden har fullt eierskap som selvstendig næringsdrivende

– At flere bønder har eierskap sammen (SA)

– Et aksjeselskap (AS)

– Som en del av en annen organisasjon/virksomhet

8. Avklaringer knyttet til finansiering og investeringer

Mange andelslandbruk starter med et minimum av leid eller lånt land og utstyr. På lang sikt må investeringer og vedlikehold gjøres. Alternative løsninger kan innebære at:

– Bonden kjøper inn

– Medlemmene kjøper inn via et samvirkeinnskudd eller som en del av andelsprisen

– Andelslandbruket søker om støtte (ekstern finansiering)

– Andelslandbruket tar opp lån

Kilde: Sharing the Harvest (2007, side 39) av Elizabeth Henderson og Robyn Van En. Oversatt av Alexandra Devik og Jolien Perotti.