Andelslandbruk Enga

På den gamle husmannsplassen Enga ved Ellingsrud gård startet vårt andelslandbruk opp i 2020. Gjennom avtale med Oslo kommune skal vi i første omgang dyrke på 2 mål. Motivet er å drive økologisk jordbruk, og bygge en grønn møteplass for alle.

Det er nå et stort lokalt engasjement for andelslandbruk Enga

Det er mye kompetanse samlet i andelslandbruket, der tre generasjoner er med og dugnadsinnsatsen er det ingen ting å si på. En av medlemmene fortale meg om sønnen som går på Ellingsrudåsen skole. Sønnen sa til sin far: «Pappa jeg måtte vise de andre barna hvordan de skulle ta opp poteter, de kunne det ikke for de har ikke lært det.» Slik blir barna rollemodeller for andre og opplever mestring. I 2021 er produksjonen av grønnsakene økt og skolene Ellingsrudåsen og Bakås har egne felt for dyrking. Vi har fått tillatelse fra Plan- og Bygg etaten til å sette opp et drivhus med økonomisk støtte fra Bergesen Stiftelsen. Det er plantet 25 bærbusker - og 10 frukttrær. Bifolket blir tatt godt vare på av 2 birøktere fra ByBi en observasjonsbikube til undervisning for barnehager og skoleklasser er svært populær. Ei lita jente spurte en av birøkterne: «er du glad i biene dine?» Jo birøkteren måtte innrømme at det var han. «Hvem av biene er du mest glad i?» Denne søte historien bekrefter at det er viktig med undervisning om hvordan vi tar vare på våre pollinerende insekter. Når det er sagt så trives humlene godt på Enga og vi har også hatt undervisning i hvordan vi kan bruke ljå og slå blomstereng. I et folkehelseperspektiv er stedet egnet som et utgangspunkt for turer i marka. På åpen gård 18 og 19 september hadde vi guidet tur til mølleruinene i området. Under en pandemi har familier benyttet mulighetene for helårsaktiviteter ute, utenom dyrking av jorda i sesong. Det er samlet sett grunn til å være fornøyd med innsatsen i 2021 og vi ser fram til nye aktiviteter i 2022.

Aktiviteter i 2021 og plan for Andelslandbruk Enga i 2022

Vi har laget et årshjul og dyrkeplan for 2022 og vil vi sette opp drivhus og dyrke jorda ute. Et lokalt samarbeid; Bydel Alna, skoler, Ellingsrud fritidsklubb og Ellingsrudåsen frivilligsentral, Ellingsrud velforening, mfl. Skolen har eget tema om helse og mat, der skolene har uttalte seg positivt om samarbeidet og fortsetter i 2022 med samme tema. Tiltaket framstår som samlende, trygt og godt og gjenspeiler det mangfoldet av mennesker som bor i området. Oppslutningen har vært stor og sier mye om behovet for grønne møteplasser i bynære områder. I 2021 satte vi 80 kg settepoteter som ga en høst på ca. 700 kg poteter, som i oppstartsåret 2020. Skolene var litt uheldige med sin avling da det var ganske vått på feltet de satte potetene sine. Vi vil legge bedre til rette med pedagogisk og praktisk hjelp for at skolene skal lykkes med sine avlinger i 2022. Bien ga en avkastningen på honning fra 2 bikuber med 32 kg honning, litt mindre enn året før grunnet at et bifolk døde vinteren som var. I 2021 fikk vi økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Bergesen stiftelsen og Grønne midler fra Bydel Alna, videre er vi takknemlige for at Henning Sørlie, fra Bymiljøetaten freste jorda for oss.

Husmannsplassen Enga

Den røde stua som utgjør hovedhuset på Enga, ligger langs en populær turvei mot Mariholtet sportsstue. Andelslandbruk Enga ønsker å utvikle stedet så det bevares for framtiden i et samarbeid med kommunen om drift og vedlikehold, og fortsette dyrking av mat, gi nødvendig opplæring til skoler og andre interesserte og ivareta et biologisk mangfold etter økologiske prinsipper. Vi har også satt ned en gruppe som skal samle historier og bilder fra kontakter som har bodd eller kjenner historien om stedet fra gamle dager og opp til de siste som bodde her. Historien om stedet fra huset ble bygget i 1900 fram til nylig ser vi som så interessant at vi mener det er viktig å skrive ned historien og bevare for fremtidige generasjoner. De siste som bodde her i 2016 ønsket å starte et økokollektiv for å ta vare på stedet. Dessverre fikk de ikke støtte fra kommunen til å drifte stedet, men ble i stedet kastet ut av politiet i 2016 som okkupanter.