Andelslandbruk.no driftes av andelslandbruksprosjektet i Økologisk Norge. Prosjektet fungerer som nasjonale koordinatorer for det uformelle nettverket av andelslandbruk i Norge. Vi jobber med veiledning, kurs og informasjonsarbeid knyttet til andelslandbruksmodellen. Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratet.

IMG 2524

Kristine Aronsen

Prosjektleder

Kontakt: kristine.aro@okologisknorge.no / 92 63 38 62

Jeg avsluttet en master ved OsloMet i samfunnsernæring i 2018 der jeg skrev om bærekraftig mat og produksjon. De siste årene har jeg jobbet frilans med ulike prosjekter, blant annet som koordinator for en distribusjonsordning for økologiske grønnsaker(Grønn Parallell) og som prosjektleder for Økouka i Vestfold og Telemark. Dette gav mersmak, og i april 2021 var jeg så heldig å få jobben som vikar for Alexandra med ansvar for andelslandbruksprosjktet i Økologisk Norge. Jeg har stor tro på denne modellen og gleder meg til å møte flere av de fine menneskene som driver med dette, lære mer og utvikle meg videre i jobben.

Alexandra Devik0 Foto Emma Gerritsen 1

Alexandra Devik (i permisjon)

Prosjektleder

Kontakt: alexandra@okologisknorge.no / 24 12 41 10

Jeg begynte som prosjektleder for andelslandbruksprosjektet i Økologisk Norge i januar 2014 etter å ha levert masteroppgave i Samfunnsgeografi ved UiO. Oppgaven Nytt liv til landbruket: Kan andelslandbruk realisere økologiske og økonomiske robuste matproduksjoner?, ga meg mye spennende innsikt som jeg tar med meg i jobben. Nye omsetningsmodeller som bedre ivaretar miljø, mennesker og bidrar til en positiv samfunnsutvikling er noe jeg brenner for. Å kunne jobbe med å utvikle andelslandbruk i Norge er derfor utrolig inspirerende og viktig for meg.

Aktører involvert

Andelslandbruksmodellen i Norge har vokst frem siden begynnelsen av 2000-tallet. Norges Vel, Økologisk Norge, SIFO og Grønn Hverdag tok initiativ til et for- og hovedprosjekt for å se på mulighetene for andelslandbruk i Norge. Dette resulterte i Norges første andelslandbruk Øverland andelslandbruk som ble etablert i 2006. I tillegg til de nevnte organisasjonene har Naturvernforbundet i Vestfold, Telemarksforskning, Norsk Landbruksrådgivning, Fylkesmennene, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vært viktige aktører som har satt andelslandbruk på agendaen. Landbruksdirektoratet sin finansielle prosjektstøtte har vært (og er) et viktig grunnlag for arbeidet med koordinering av andelslandbruk i Norge.

Andelslandbruksbevegelsen har vokst kraftig de siste årene. Dette har skjedd gjennom koordinering og aktivt arbeid fra nevnte organisasjoner, men først og fremst er dette et resultat av et stort grasrot-engasjement. De etablerte andelslandbrukene har brukt mye av sin tid på å dele raust av sine erfaringer med nye som har startet opp. Det er mange ressurssterke enkeltpersoner som entusiastisk og med stor pågangsvilje har bidratt til den utviklingen og utbredelsen vi ser idag.

Økologisk Norge har vært involvert i arbeidet med andelslandbruksmodellen helt siden begynnelsen av 2000-tallet. Spesielt siden 2013 har det blitt jobbet aktivt med veiledning, informasjonsarbeid koordinering og nettverksbygging av andelslandbruksbevegelsen i Norge. Dette har blant annet resultert i Håndbok for å starte andelslandbruk. Andelslandbrukene i Norge er idag organisert i et uformelt nettverk som koordineres av Økologisk Norge på oppdrag fra Landbruksdirektoratet. Prosjektet tilbyr veiledning, foredrag, oppstartskurs og informasjon om modellen for å hjelpe nye andelslandbruk i etableringsfasen og for å styrke de etablerte andelslandbrukene.

Inneværende prosjektperiode

For prosjektperioden 2021 er arbeidet finansiert av Landbruksdirektoratet.

Referansegruppa

Andelslandbruksprosjektet har en referansegruppe. Referansegruppen for andelslandbruk er en møteplass for representanter for de mest sentrale organisasjonene som har vært og er aktive i arbeidet med andelslandbruk i Norge. Formålet med referansegruppen er å sikre god oppfølging av prosjektplanene, samt å få drøftet prinsipielle spørsmål og overordnede strategiske valg for arbeidet med andelslandbruk i Norge.

Referansegruppen for 2021 består av følgende representanter:

Oikos new

ØKOLOGISK NORGE
v/ daglig leder (leder referansegruppen som prosjekteier)
www.okologisknorge.no

Logo norges bondelag fixed ratio

NORGES BONDELAG
v/ rådgiver Kari Marte Sjøvik
www.bondelaget.no

Logo norsk bonde og smabrukarlag fixed ratio

NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG
v/ Maren Langsbakken Wiger
www.smabrukarlaget.no

Logo norsk landbruksrådgivning fixed ratio

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING
v/ Hans Gaffke
www.nlr.no

Logo norsok fixed ratio

NORSØK
v/ daglig leder Turid Strøm
www.norsok.no

Norgesvel NO orig farge

NORGES VEL
v/ utviklingssjef Kari Clausen
www.norgesvel.no

Statsforvalteren i Oslo og Viken

STATSFORVALTERNES LANDBRUKSAVDELINGER
v/ Anita Panman fra Statsforvalteren i Oslo og Viken

www.statsforvalteren.no

Referansegruppa Gry Vedal

Gry Vedal, Bodø andelslandbruk
Representant fra andelslandbrukene valgt på nettverkssamlingen

Natalie Keene

Natalie Keene, Dysterjordet- og Kirkeby andelslandbruk
Representant fra andelslandbrukene valgt på nettverkssamlingen

Nettsiden

Nettsiden www.andelslandbruk.no driftes av andelslandbruksprosjektet i Økologisk Norge. Innholdet på nettsiden er ikke statisk, og informasjonen og kunnskapen om andelslandbruk er hele tiden i utvikling. Nettsiden vil oppdateres kontinuerlig som endel av denne prosessen. Tekst på nettsiden er skrevet av Alexandra Devik, Marte Guttulsrød og Johanna Seim. Endel av teksten er også hentet fra Håndbok for å starte andelslandbruk. Bidragsytere til håndboken er Jolien Perotti, samt Grete Lene Serikstad, Liv Solemdal og Kirsty McKinnon fra NORSØK. Arbeidet med å drifte nettsiden er finansiert av Landbruksdirektoratet. Deler av innholdet under "Å drive andelslandbruk" er finansiert av prosjektet "Andelslandbruk som forretningsstrategi i landbruket" i regi av Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Neste kapittel: For presse